آگهی تجدید مزایده کتبی اجاره اماکن شهرداری

بسمه تعالی

شهرداری هفشجان در نظر دارد  به استناد بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۲ مورخه ۹۸/۰۴/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به اجاره یک واحد تجاری در پارک معلم، از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.

لذا متقاضیان واجد الشرایط در صورت تمایل شرکت در مزایده می توانند با توجه به شرایط مشروحه ذیل ، حداکثر قیمت پیشنهادی خودرا اعلام فرمایند:

  • قیمت پایه اجاره یک واحد تجاری در پارک معلم سال اول ماهیانه ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال وسال دوم ماهیانه ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ريال می باشد .
  • مدت زمان اجاره ۲۴ ماه می باشد.
  • ارائه یک فقره ضمانتنامه یا چک بانکی معتبر، معادل ۵ درصد از قیمت اجاره کل واحد بابت سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است
  • برندگان اول ، دوم ، سوم هرگاه در مدت تعیین شده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
  • آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۸/۱۱/۲۷ می باشد.
  • تاریخ بازگشایی پاکتها روزدوشنبه مورخه ۹۸/۱۱/۰۸ می باشد.
  • کلیه هزینه های برگزاری مزایده از قبیل هزینه چاپ آگهی ، کارشناسی و… به عهده برنده مزایده می باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است

کد خبر: 2158 دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸