آگهی فراخوان مناقصه عمومی

شهرداری هفشجان در نظردارد عملیات : ۱- واگذاری خدمات شهری شامل  جمع آوری ، حمل و دفن زباله  – رفت و روب  معابر  ، تنظیف  جویهای شهر و رفع  سد معابر  ۲- واگذاری نگهداری فضای سبز سطح شهر ۳- نگهبانی  ، سرایداری و رانندگی ماشین آلات سبک و سنگین  را  از طریق  مناقصه  به  پیمانکاران  واجد شرایط  و صلاحیت دار  واگذار نماید  لذا  ازکلیه شرکتهای  واجد شرایط که  دارای  گواهی  صلاحیت  کار وطرح  طبقه بندی مشاغل از اداره کل  کار و تعاون  و رفاه اجتماعی و گواهی ایمنی کارمیباشد دعوت بعمل می آید پس از درج این آگهی جهت خرید اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امورمالی شهرداری  مراجعه نمائید.

آخرین مهلت تحویل پاکات واسناد  شرکت درمناقصه ساعت ۱۴ روز  سه شنبه   مورخه       ۱۴ /      ۸ /۹۸  می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۳۰/۱۰  روز پنج شنبه مورخ   ۱۶    /  ۸    /۱۳۹۸ می باشد.

وجه الضمان شرکت در مناقصه مبلغ ۱/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر بااعتبار۳ماهه در وجه شهرداری هفشجان یابصورت واریز نقدی به حساب شماره ۷۶۰۶۰۰۳۲۰۱۲۰۰۰۹۲۴۲۹۰۰۲ نزد بانک مهر ایران جهت تضمین شرکت در مناقصه الزامی میباشد.

برندگان اول تا سوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختارمی باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مروط به معامله در اسناد مناقصه ارائه می گردد.

هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

در زمان انعقاد قرارداد برنده مناقصه  می بایست معادل ۱۰%ازمبلغ کل قرارداد راضمانتنامه بانکی بابت حسن اجرای تعهدات (به مدت یکسال) به شهرداری ارائه نماید.

شماره شناسه شهرداری ۱۴۰۰۲۲۰۸۰۰۴ میباشد.

کد خبر: 2060 پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸