آگهی مزایده کتبی فروش زمینهای اراضی شمال سیل بند

آگهی مزایده کتبی

شهرداری هفشجان باستناد صورتجلسه شماره ۲۳۱ مورخ  ۱۲/ ۰۶ /۹۹ شورای محترم اسلامی شهر درنظر دارد تعداد ۶ پلاک زمین از اراضی متعلق به خود را بشرح مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی بفروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مزایده و تحویل اسناد به واحد امور مالی شهرداری هفشجان مراجعه فرمایند.

۱- پیشنهاد دهنده میبایست  جهت شرکت درمزایده معادل ۵ درصد از قیمت پایه هر پلاک را بصورت  ضمانتنامه شرکت در مزایده یا واریز وجه نقد بحساب سپرده شهرداری نزد بانک مهر بشماره  ۷۶۰۶۰۰۳۲۰۱۲۰۰۰۹۲۴۲۹۰۰۲IR  ارائه نماید.

۲-شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است .

۳-برندگان اول ،دوم وسوم هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد.

۴-سایراطلاعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد مزایده مندرج است.

۵- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  تا پایان وقت اداری  روز  شنبه  مورخ   ۵/۷/۱۳۹۹

۶-مزایده رأس ساعت ۱۰ صبح روز   یک شنبه  مورخ    ۷/۶/  ۱۳۹۹ درمحل ساختمان شهرداری هفشجان

برگزار  میگردد.

۷-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده گان مزایده می باشد.

 

کد خبر: 2205 شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹