ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرهفشجان مشخص شد خانم فهیمه پاداش بعنوان رئیس وآقای مجتبی شیخی بعنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهرهفشجان انتخاب شدندانتخابات هیئت رئیسه دومین سال پنجمین دوره شورای اسلامی شهرهفشجان عصر(یکشنبه) مورخ ۴/۶/۹۷ در دفتر این شورا برگزار گردید. بر این اساس خانم فهیمه پاداش به عنوان رئیس شورای شهر هفشجان انتخاب گردیدهمچنین دراین جلسه آقای اسد الله گلمحمدی به عنوان منشی و آقای کوروش حسینی بعنوان خزانه دارانتخاب شدند.