آگهی تجدید مزایده کتبـی اجاره اماکن شهرداری هفشجان

شهرداری هفشجان باستناد صورتجلسه  شماره ۲۰۳ مورخه۱۳/۱۲/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر و ارزیابی شماره ۲۶۶/۹۸ مورخه ۱۰/۱۲ /۹۸ کارشناس  رسمی دادگستری در نظر دارد نسبت به اجاره املاک مشروحه ذیل به متقاضیان اقدام نماید.

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل شرکت در مزایده با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات ذیل حداکثر قیمت پیشنهادی خود را بصورت کتبی اعلام فرمایند.

۱ – متقاضی باید معادل پنچ درصد (۵%)از قیمت کل اجاره  را به یکی از صورتهای مشروحه زیر بابت سپرده شرکت در مزایده تسلیم شهرداری نمائید.                  الف) ضمانت نامه بانکی               ب) واریز  بحساب ۲-۹۲۴۲۹-۱۲-۳۲۰۲  نزد بانک  قرض الحسنه مهر ایران شهر  هفشجان بنام شهرداری هفشجان

  • – قیمت پیشنهادی بر اساس اجاره سالیانه و اجاره کل بعدد و حروف بصورت خوانا و بدون قلم خوردگی نوشته و تایید گردد.
  • – قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه اجاره باشد.
  • – قرارداد اجاره تنها بنام برنده مزایده تنظیم میگردد و شهرداری تعهدی در قبال سایر اشخاص ندارد.
  • – شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
  • – برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را تا پایان وقت اداری  روز  شنبه مورخه ۹۹/۴/۱۴ به واحد حراست  شهرداری تسلیم نماید.
  • – تاریخ بازگشایی پاکات روزدوشنبه مورخه ۹۹/۴/۱۶ میباشد
کد خبر: 2194 سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹