آگهی تجدید مناقصه شرکت خدماتی

 

 شهرداری هفشجان باستناد بند ۱  مصوبه شماره ۲۴۴مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد برخی از امور خدماتی و عمران شهری خودرا به مدت یکسال شمسی به صورت حجمی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط و تعیین صلاحیت شده و دارای گواهی ایمنی کار از طرف اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

شرایط مناقصه

 • شرکت کنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود رادر پاکات جداگانه شامل

۱- تضمین شرکت در مناقصه در پاکت ( الف)  ۲-گواهی تأیید صلاحیت معتبر و اساسنامه ورزومه کاری وقراردادهای مشابه و مرتبط با موضوع مناقصه را درپاکت  (ب)  ۳- پیشنهاد قیمت رادر پاکت (ج) قراردهند

 • متقاضیان باید مبلغ تضمین شرکت درمناقصه را به یکی از صورتهای زیر

               الف ) واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره حساب ۳۲۰۲۰۱۱۰۵۹۶۶۱۶۱۰۰۱ نزد بانک مهرایران

ب)ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

مهلت نهایی قبول پیشنهادات پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخه ۹۹/۱۱/۰۸ در سامانه ستاد می باشد .

 • زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت ۱۰:۳۰صبح روز پنج شنبه مورخه ۹۹/۱۱/۰۹ می باشد.
 • به پیشنهادات مخدوش و مبهم ودارای شرایط وناقص و پیشنهادهای فاقد سپرده و سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و غیره ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است .
 • کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
 • برنده مناقصه می بایست توان پرداخت دو الی سه ماه حقوق و مزایای کارگران تحت امر خود را بدون آنکه وجهی از شهرداری دریافت نماید داشته باشد.
 • برنده مناقصه باید معادل ۱۰% ازمبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات قبل از انعقادقرارداد به حساب اعلامی شهرداری واریز یا ضماتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند.
 • برنده مناقصه باید ظرف مدت یک هفته پس از اعلام به واحد امور مالی شهرداری جهت تنظیم قرارداد مراجعه نمایند.در غیر اینصورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردددر صورت عدم انعقاد قرارداد با نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد.
 • مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره ۷۶۴۸۰۴۸۰۹۰ شهرداری نزد بانک ملت واریز گردد
 • تهیه ماشین آلات بعهده شهرداری بوده و مبلغ اجاره ماشین آلات در قیمت پایه شهرداری لحاظ گردیده است.
 • شهرداری می تواند تا ۲۵درصد از مبلغ قرارداد را کاهش یا افزایش دهد.
 • با توجه به اینکه مدت قرارداد یکسال شمسی می باشد لذا پیمانکار می بایست کلیه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ را درقیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید و هیچگونه افزایشی ازاین بابت در مبلغ قرارداد نخواهیم داشت .
 • برنده مناقصه موظف به رعایت قوانین اداره کار و سایر قوانین و بخشنامه ها وآیین نامه های مصوب  می باشد.
 • پرداخت عیدی،سنوات، اضافه کاری، تعطیل کاری ، وبه طور کلی پرداخت حقوق ومزایای قانونی کارگران به عهده پیمانکار می باشد.
 • شرکت درمناقصه ودادن پیشنهاد دقیقاً به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.
 • این آگهی از طریق سایت شهرداری هفشجان به آدرس hafshejan.ir و در سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسی می باشد.
 • تهیه لوازم مصرفی و ابزار کار وسوخت وتعمیرات جزئی ماشین آلات بعهده برنده مناقصه می باشد.
 • سایر جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد

 

کد خبر: 2219 دوشنبه 18 ژانویه 2021