آگهی مزایده کتبی فروش زمینهای شهرداری

شهرداری هفشجان باستناد صورتجلسه شماره ۲۲۰مورخ  ۲۷/ ۰۳ /۹۹ شورای محترم اسلامی شهر درنظر دارد تعداد ۲ پلاک زمین از اراضی متعلق به خود را بشرح مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی بفروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مزایده و تحویل اسناد به واحد امور مالی شهرداری هفشجان مراجعه فرمایند.

۱- پیشنهاد دهنده میبایست  جهت شرکت درمزایده معادل ۵ درصد از قیمت پایه هر پلاک را بصورت  ضمانتنامه شرکت در مزایده یا واریز وجه نقد بحساب سپرده شهرداری نزد بانک مهر بشماره  ۷۶۰۶۰۰۳۲۰۱۲۰۰۰۹۲۴۲۹۰۰۲IR  ارائه نماید.

۳-شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است .

۴-برنده گان اول ،دوم وسوم هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد.

۵-سایراطلاعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد مزایده مندرج است.

۶-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  تا پایان وقت اداری  روز چهارشنبه مورخ    ۹۹/۴/۲۵

۷-مزایده رأس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه  مورخ    ۹۹/۴/۲۶ درمحل ساختمان شهرداری هفشجان برگزار میگردد.

کد خبر: 2199 سه‌شنبه 30 ژوئن 2020