آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

 

 شهرداری هفشجان باستناد بند ۱  مصوبه شماره ۲۴۴مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد برخی از امور خدماتی و عمران شهری خودرا به مدت یکسال شمسی به صورت حجمی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط و تعیین صلاحیت شده و دارای گواهی ایمنی کار از طرف اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

پروژه مبلغ پایه یکسال(ریال) مبلغ ۵درصد سپرده

(ریال)

مبلغ خرید اسناد (ریال)
واگذاری برخی از وظایف امور خدمات شهری به صورت حجمی از قبیل : جمع آوری زباله های سطح شهر ، رفت وروب معابر ، نظافت جویها وکانالهای سطح شهر و موارد مشابه ۱۷/۲۹۵/۳۷۶/۶۰۰ ۸۶۴/۷۶۸/۸۳۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
واگذاری پنج وظیفه خدماتی و عمران شهری از قبیل :حراست ونگهبانی ،رانندگی وسایل نقلیه سبک وسنگین ، سرایداری ، واحد اجرائیات ۱۸/۸۱۵/۵۱۳/۵۹۷ ۹۴۰/۷۷۵/۶۷۹ ۲/۵۰۰/۰۰۰

شرایط مناقصه

 1. متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری به مدت ۳ روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم در روزنامه مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ جهت خرید اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل گواهینامه تأیید صلاحیت معتبر وگواهی ایمنی کار شرکت به واحد امور مالی شهرداری هفشجان مراجعه نمایید.
 2. شرکت کنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود رادر پاکات جداگانه لاک ومهر شده شامل تضمین شرکت در مناقصه وگواهی تأیید صلاحیت معتبر و اساسنامه ورزومه کاری وقراردادهای مرتبط با موضوع مناقصه را درپاکت الف و پیشنهاد قیمت رادر پاکت ب قراردهند و هردو پاکت را در یک پاکت قرار داده ودر وقت قانونی به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند به مدارکی که فاقد گواهینامه صلاحیت معتبریا فاقد گواهی ایمنی کار باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 1. متقاضیان می بایست همراه پیشنهاد قیمت خود مبالغ تضمین شرکت درمناقصه را به یکی از صورتهای زیر
  ۱٫واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره حساب ۳۲۰۲۰۱۱۰۵۹۶۶۱۶۱۰۰۱ نزد بانک مهرایران

           ۲٫ضمانتنامه بانکی معتبر ضمیمه مدارک ارائه شده نمایند.

 1. مهلت نهایی قبول پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۹/۱۰/۶می باشد .
 2. زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت ۱۰:۳۰صبح روز یک شنبه مورخه ۹۹/۱۰/۷ می باشد.
 3. به پیشنهادات مخدوش و مبهم ودارای شرایط وناقص و پیشنهادهای فاقد سپرده و سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و سایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4. شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است .
 5. کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
 6. برنده مناقصه می بایست توان پرداخت دو الی سه ماه حقوق و مزایای کارگران تحت امر را داشته باشد.
 7. برنده مناقصه می بایست معادل ۱۰% ازمبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات قبل از انعقادقرارداد به حساب اعلامی شهرداری واریز یا ضماتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند.
 8. برنده مناقصه می بایست ظرف مدت یک هفته پس از اعلام به واحد امور مالی شهرداری جهت تنظیم قرارداد مراجعه نمایند.در غیر اینصورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و یا نفر دوم قرارداد منعقد می گردددر صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد.
 1. مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره ۷۶۴۸۰۴۸۰۹۰ شهرداری نزد بانک ملت واریز گرددو پس از به رویت رساندن رسید خرید اسناد به امور قراردادها متقاضیان نسبت به خرید اسناد مناقصه از شهرداری اقدام نمایند.
 2. تهیه ماشین آلات بعهده شهرداری بوده و مبلغ اجاره ماشین آلات در قیمت پایه شهرداری لحاظ گردیده است.
 3. شهرداری می تواند تا ۲۵درصد از مبلغ قرارداد را کاهش یا افزایش دهد.
 4. با توجه به اینکه مدت قرارداد یکسال شمسی می باشدلذا پیمانکار می بایست افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ را درقیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید و هیچگونه افزایشی ازاین بابت در مبلغ قرارداد نخواهیم داشت .
 5. برنده مناقصه موظف به رعایت قوانین اداره کار و سایر قوانین و بخشنامه ها وآیین نامه های مصوب  می باشد.
 6. پرداخت عیدی،سنوات، اضافه کاری، تعطیل کاری ، وبه طور کلی پرداخت حقوق ومزایای قانونی کارگران به عهده پیمانکار می باشد.
 7. شرکت درمناقصه ودادن پیشنهاد دقیقاً به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.
 8. این آگهی از طریق سایت شهرداری هفشجان به آدرس hafshejan.ir قابل دسترسی می باشد.
 9. تهیه لوازم مصرفی و لوازم ابزار کار وسوخت وتعمیرات جزئی ماشین آلات بعهده برنده مناقصه می باشد.

 

 

 

 

 

کد خبر: 2209 شنبه 5 دسامبر 2020